Không vô can, nhưng hạn chế bức xúc

LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG GÌ DƯỚI ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA MÌNH ĐỒNG TÌNH VỚI NHŨNG GÌ DT HAY MLP NÓI VÀ LÀM, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP CƯ, KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH, XÃ HỘI, Y TẾ, MÔI TRƯỜNG, TÔN GIÁO, NGOẠI GIAO, CŨNG NHƯ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC NỮA.

Continue reading